Általános Szerződési Feltételek

 

Á L T A L Á N O S  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.hajdoktor.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá az LLOGO C&C Kft (székhely: 1025 Budapest, Ruthén u 52, cégjegyzékszám: 01-09-360304/33, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10925571-2-41, e-mail: llogo@llogo.hu,  telefon: +36-1-3173793 a továbbiakban: ”LLOGO C&C Kft” Honlap: www.hajdoktor.hu) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára. 1.2 A Honlap üzemeltetője a LLogo C&C Kft. A Llogo C&C Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik. 1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2018. április 27. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A LLogo C&C Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A LLogo C&C Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a LLogo C&C Kft. által üzemeltett és karbantartott, a LLogo C&C Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A LLogo C&C Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A LLogo C&C Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a LLogo C&C Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a LLogo C&C Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a LLogo C&C Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. Az LLogo C&C Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a LLogo C&C Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a LLogo C&C Kft. jogosult. 2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a LLogo C&C Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: ”AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a LLogo C&C Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a LLogo C&C Kft. BUDAPEST BANK-nál vezetett 10103173-88349600-00000006 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a LLogo C&C Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/ hajdoktor/ oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és „Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra a LLogo C&C Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) a LLogo C&C Kft. kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a LLogo C&C Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a LLogo C&C Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a LLogo C&C Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a LLogo C&C Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Honlapon a Honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával a LLogo C&C Kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon tehető közzé, amelyet a Honlap tulajdonos mérlegelése után maradhat, illetve a Honlap tulajdonos eltávolítja azt. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. A LLogo C&C Kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és a LLogo C&C Kft. jogosult a Honlapon és a Facebook oldalon a LLogo C&C Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A LLogo C&C Kft nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A LLogo C&C Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A LLogo C&C Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a LLogo C&C Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. a Honlapon a Honlapon kívüli más, nem a LLogo C&C Kft által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A LLogo C&C Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.

2.10 A LLogo C&C Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a LLogo C&C Kft. nem tartozik felelősséggel.

 

 

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a LLogo C&C Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a LLogo C&C Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a LLogo C&C Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A  LLogo C&C Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A LLogo C&C Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik az LLogo C&C Kft. tulajdonát.

3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő

kommunikációt tekintik írásbelinek. A LLogo C&C Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az llogo@llogo.hu és az posta@hajdoktor.hu e-mailcímekre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a LLogo C&C Kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a LLogo C&C Kft. által tett jognyilatkozatnak.  3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a LLogo C&C Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az LLogo C&C Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a LLogo C&C Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.                                                      4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az LLogo C&C Kft. jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. Az LLogo C&C Kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos AT-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 4.2 A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel az LLogo C&C Kft.-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ügyfélrendszer menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására.  A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az LLogo C&C Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A LLogo C&C Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a LLogo C&C Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A LLogo C&C Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. A LLogo C&C Kft. az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt: Magyar Posta Csomagküldő szolgálat adószám: 10901232-2-44 (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy megbízottja a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a LLogo C&C Kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. A LLogo C&C Kft. az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja. A LLogo C&C Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha a LLogo C&C Kft. az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a LLogo C&C Kft. nem iktatja. A LLogo C&C Kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”) a LLogo C&C Kft esetében ehhez a számlaszám kapcsolt. A LLogo C&C Kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a LLogo C&C Kft.-től. 4.3 A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a LLogo C&C Kft. a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha a LLogo C&C Kft. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van. 4.4 A Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A LLogo C&C Kft szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a LLogo C&C Kft. elektronikus üzenetére 3 napon belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak a LLogo C&C Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában  meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a LLogo C&C Kft. rendelkezésére, a LLogo C&C Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a LLogo C&C Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a LLogo C&C Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot. 4.5 A Vevő a Termék személyesen történő megrendeléséhez a LLogo C&C Kft. 1053 Budapest Ferenciek tere 2, 2 em. 14 szám alatt található átvételi pontjának (a továbbiakban ”Pick Up Pont”) kitölti a Termék személyes megrendeléséről szóló űrlapot (a továbbiakban: ”Rendelési űrlap”). A Vevő Termék személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat a Rendelési űrlapon megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak a LLogo C&C Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a LLogo C&C Kft. rendelkezésére, a LLogo C&C Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem ha a Vevő a LLogo C&C Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a LLogo C&C Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot. 4.6 A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít. A jelen pont alkalmazásában Külső honlap különösen, de nem kizárólagosan a http://arukereso.hu oldal. A Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát vagy a Külső honlap megrendelési felületén esetlegesen kért adatokat, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő a Külső honlap által e-mail üzenetben küldött linkre kattintva tudja megerősíteni a rendelési szándékát és megtenni az Ajánlatát. A LLogo C&C Kft. a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételéről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a LLogo C&C Kft. elektronikus üzenetére 3, azaz három napon belül nem válaszol vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő a Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő fent hivatkozott adatainak a LLogo C&C Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a LLogo C&C Kft. rendelkezésére, a LLogo C&C Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a LLogo C&C Kft. munkatársa felhívására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a LLogo C&C Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Külső honlap frissítései a Honlap frissítéseivel nem azonos időben történnek, így a Külső honlapon található tartalom (így különösen a Termékek árára, tulajdonságaira, beszerezhetőségére vonatkozó információk) a Honlap tartalmától eltérhet. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. a Külső honlapon szereplő semmilyen tartalomért nem vállal felelősséget. 4.7 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, és a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek összes árának nagyságától függenek. illetve esetenként különleges alkalmakor a külső Futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. az egyes fizetési módoknál pénzkezelési díjat nem számít fel. 4.8 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Az LLogo C&C Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a LLogo C&C Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a LLogo C&C Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a LLogo C&C Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében a LLogo C&C Kft. a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni.  4.9 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. Egyes, külön megjelölt Termékek csak külön, egyedi szerződésben (a továbbiakban: ”Egyedi szerződés”) meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés a Honlapon az adott Termékek adatlapján található. A LLogo C&C Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy Egyedi szerződés esetében Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Az ezen Termékekre vonatkozó, a Honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Webáruházban nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján a LLogo C&C Kft. vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz. 4.10 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen az általa kiválasztott Pick Up Ponton vagy Futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a LLogo C&C Kft. szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a LLogo C&C Kft. nem tartozik felelősséggel. A LLogo C&C Kft. jogosult a Termékeket a Honlapon a ’raktáron’, ’központi raktáron’, ’beszállítónál készleten’, ’átmenetileg nem vásárolható’ és egyéb, a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért a LLogo C&C Kft. nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül a LLogo C&C Kft. szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért a LLogo C&C Kft. nem tartozik felelősséggel. A szállítás pontos idejét a LLogo C&C. e-mail vagy sms útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Pick Up Ponton történő személyes átvételére az e-mailben vagy sms-ben megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül a Pick Up Ponton van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. jogosult, de nem köteles a Terméket a Termék gyári csomagolásán felül a Termék épségét és állagát megóvó csomagolóanyagba (a továbbiakban: ”Csomagolás”) csomagolni. A LLogo C&C Kft. a Terméket nem látja el külön Csomagolással, ha a Termék saját gyári csomagolása a LLogo C&C Kft. megítélése szerint a Termék épségének és állagának megóvásához kellő védelmet nyújt. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével a LLogo C&C Kft. döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalmaz a LLogo C&C Kft. jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A Termék Pick Up Ponton történő átvételekor a Vevő a Csomagolás és a Terméktételes ellenőrzését követően köteles a teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő a Csomagolás és a Termék tételes ellenőrizését követően köteles a LLogo C&C Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával, vagy a „másod (2)számla” aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a Csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a Csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő jogosult a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral a LLogo C&C Kft. költségére visszaküldeni. 4.11 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, , banki átutalás útján köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha Vételárat a Termék Pick Up Ponton történő személyes átvételekor kívánja megfizetni, úgy készpénzes Fizetési mód áll rendelkezésére. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a Termék kiszállításakor, a Futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja megfizetni, a Vételárat a Futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / másod számla aláírással / ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online PayU bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a LLogo C&C Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a LLogo C&C Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. a  számlát a Vételárról, (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A LLogo C&C Kft. a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a LLogo C&C Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre. 4.12 A LLogo C&C Kft. a Termékek egy részét külföldi beszállítóktól szerzi be. A LLogo C&C Kft. a Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem kap a Termékhez magyar nyelvű használati útmutatót, a Vevő jogosult a magyar nyelvű használati útmutató utólagos megküldését kérni a LLogo C&C Kft.-től.  5. ELÁLLÁSI JOG 5.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig is jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja: a Vevő a Honlapon az ’ügyfélközpont’-ba történő belépés után a ’rendeléseim’ ablakra kattint. A Vevő a Rendelésszám alapján kiválasztja azt a Megrendelést, amelytől el kíván állni. Ha a Szerződés tárgya egy Termék, a Vevő a ’megrendelés törlése’ linkre kattintva élhet elállási jogával, amennyiben a Szerződés tárgya több Termék, a Vevőnek az elállási jogának gyakorlásához minden Termék esetében egyenként a ’tétel törlése’ linkre kattintás szükséges. A LLogo C&C Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. 5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a LLogo C&C Kft. beszállítói nem tudják a LLogo C&C Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a LLogo C&C Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A LLogo C&C Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. az elállást nem köteles megindokolni. 5.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a LLogo C&C Kft-nek a LLogo C&C Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az llogo@llogo.hu / posta@hajdoktor.hu e-mail útján eljuttatott, vagy személyesen a Pick Up Pont a LLogo C&C Kft. részére átadott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a LLogo C&C Kft. 1053 Budapest Ferenciek tere 2 2em 14. szám alatti telephelyének címére. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti. 5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül köteles a Terméket saját költségén a LLogo C&C Kft. részére visszajuttatni. Elállás esetén a Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a LLogo C&C Kft. a Fogyasztó kérésére előzetesen kifejezetten vállalta ezen költségek viselését. A Fogyasztó a Terméket a jelen fejezetben foglalt elállási jog gyakorlása esetében szabvány postai levélként a LLogo C&C ft. telephely címére (1053 Budapest Ferenciek tere 2 2em 14.) küldheti el. A postai szabvány levélként nem feladható Termékeket a Fogyasztó a futárszolgálattal csomagként feladva a LLogo C&C  Kft telephely: 1053 Budapest Ferenciek tere 2 2em 14 szám alatti telephelyének címre küldheti vissza. A Fogyasztó a Terméket személyesen is visszaviheti az adott Terméket kiadó Pick Up Pontra. A csomagolásuk és minőségük tekintetében sértetlen termékeket a LLogo C&C Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a LLogo C&C Kft. részére. 5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a LLogo C&C Kft.-nek. A LLogo C&C Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a LLogo C&C Kft.-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A  LLogo C&C Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a LLogo C&C Kft.-nek, hogy az átvétellel a LLogo C&C Kft.-nek költsége merülne fel. 5.6 A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tápszerek táplálék kiegészítők, higiéniai termékek). 5.7 A LLogo C&C Kft. a Fogyasztónak Teljes árat olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó a Teljes árat a LLogo C&C Kft. részére megfizette, kivéve, ha a Fogyasztó a Teljes árat készpénzben fizette meg a LLogo C&C Kft. részére. A Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár a Pick Up Ponton készpénzben történő visszafizetésére csak akkor van lehetőség, ha a Pick Up Ponton a Teljes ár összegének megfelelő készpénz áll a LLogo C&C Kft. rendelkezésére. Ha a Teljes ár a Pick Up Ponton készpénzben történő visszafizetése az előző mondatban foglalt okból nem lehetséges, a LLogo C&C Kft. a Teljes árat a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában fizeti ki. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a LLogo C&C Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 5.8 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg. 5.9 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát. 6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. 6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 14, azaz napon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A LLogo C&C Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 14, azaz tizennégy nap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a LLogo C&C Kft. teljesítése előtt keletkezett. A LLogo C&C Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a LLogo C&C Kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy a  LLogo C&C Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a LLogo C&C Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a LLogo C&C Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 12, azaz tizenkettő napon belül közölni a LLogo C&C Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 12, azaz tizenkettő napon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított, a terméken jelzett lejárati ideig érvényesítheti a LLogo C&C Kft.-vel szemben.

6.3 A szavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A  LLogo C&C Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett szavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a LLogo C&C Kft.-nek – másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a LLogo C&C Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza a LLogo C&C Kft. nem dönthet. A Termék kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A  LLogo C&C Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a cserélés időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetés-szerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében a LLogo C&C Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a LLogo C&C Kft. telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.

6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a LLogo C&C Kft.-től, a hibát a LLogo C&C Kft. költségére maga kijavíthatja vagy a Szerződéstől elállhat, ha a LLogo C&C Kft. a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

6.5 A Vevő a szavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Terméket a Pick Up Pontra visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha a LLogo C&C Kft. a szavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Termék a Pick Up Pontra történő visszajuttatásával és a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a LLogo C&C Kft.-t terhelik. Ha a Terméket Fogyasztó vásárolta meg és a Termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősül és a Termék rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a LLogo C&C Kft. a hibás vitatott Terméket a helyszínen vizsgálja meg, és – megalapozott Fogyasztói szavatossági igény esetében – a hibát a helyszínen kijavíttatja / Terméket cserél.

6.6 A szavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a LLogo C&C Kft.-t terhelik. 6.7 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított a lejárati ideig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a LLogo C&C Kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni. 6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A LLogo C&C Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a LLogo C&C Kft. a Termék leírása mellett, aés/vagy a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. 6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétbontja / megszereli, a Termék tulajdonságait, nem megfelelő tárolással megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, továbbá ha a Terméket nem rendeltetésének megfelelően, más módon használta.

6.10 A a LLogo C&C  Kft nem tekinti magára kötelezőnek a Termékminőségi jótállást ha a Vásárló a már megbontott termékcsomagolás mellett a megvásárolt, kifizetett Terméket tovább adja Új vásárlónak. Hiba, minőségi kifogás esetén a Termék Új tulajdonosa a LLogo C&C Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. Ha a jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.                                7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS 7.1 Ha Vevő az őt megillető szavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy szavatossági igényét kívánja érvényesíteni a LLogo C&C Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni. 7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a LLogo C&C Kft.-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott, minden munkanap 8:00 – 18:00 óráig elérhető telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton az posta@hajdoktor.hu e-mail címre írt e-maillel, vagy a Pick Up Ponton történő személyes nyilatkozattal teheti meg. A LLogo C&C Kft. a panaszkezelés megkönnyítése érdekében igények bejelentésére szolgáló formanyomtatványt (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Formanyomtatvány”) tesz közzé. A Bejelentő a Formanyomtatvány kitöltése után a Formanyomtatványt a LLogo C&C Kft. részére elektronikus úton az posta@hajdoktor.hu e-mail címre írt e-maillel, postai úton, vagy a Pick Up Ponton történő személyes átadással juttathatja el. A Bejelentő tudomásul veszi, hogy a panasz bejelentéséhez a Formanyomtatvány kitöltése nem kötelező. 7.3 A LLogo C&C Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a LLogo C&C Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés a LLogo C&C Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 72, azaz hetvenkettő órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 72 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a LLogo C&C Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. A Pick Up Ponton történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a LLogo C&C Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. Ha a bejelentő a panaszt Formanyomtatvány kitöltésével közölte a LLogo C&C Kft.-vel, a LLogo C&C Kft. a jegyzőkönyvet a Formanyomtatványban foglaltak szerinti tölti ki. 7.4 Ha a LLogo C&C Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a LLogo C&C Kft. megadja. A LLogo C&C Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a LLogo C&C Kft. három évig megőrzi. 7.5 A Vevő a Termék hibájának fennállását a LLogo C&C Kft. kérésére személyesen, a Pick Up Ponton köteles bizonyítani. A LLogo C&C Kft. köteles a Vevő számára biztosítani a Termék hibájának bizonyításához szükséges feltételeket a Pick Up Ponton. 7.6 A LLogo C&C Kft. köteles a Pick Up Ponton közzétenni a vásárlók könyvét (a továbbiakban: ”Vásárlók könyve”). A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza a LLogo C&C Kft. nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a Vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a Vásárlók könyvébe a LLogo C&C Kft. kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. A LLogo C&C Kft. köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a Vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a Vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni.   8. A 30 NAPOS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 8.1 A  LLogo C&C Kft. vállalja, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon belül a Terméket a Fogyasztó erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata esetén visszavásárolja a Fogyasztótól (a továbbiakban: ”30 napos visszavásárlási garancia”). A 30 napos visszavásárlási garancia alapján a Fogyasztó jogosult a gyári csomagolású, bontatlan és sérülésektől mentes, a Fogyasztó által nem használt Terméket saját költségén visszavinni, vagy visszaküldeni a LLogo C&C Kft.-nek, azzal, hogy a Fogyasztónak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 30., azaz harmincadik nap 18:00 órájáig kell eljuttatnia a Pick Up Pontra. 8.2 A 30 napos visszavásárlási garancia nem terjed ki az alábbi Termékekre: ha azok csomagolása nem zárja ki az esetleges használatot; készpénz helyettesítő eszközök (pl. ajándékkártya, utalvány, kupon, stb.); emberi és állati fogyasztásra alkalmas élelmiszerek, ha a felhasználási időből a visszahozatal napjától számítva kevesebb, mint három hónap van hátra; másodosztályú termékek (a továbbiakban jelen fejezet alkalmazásában együttesen: ”Kizárt termékek”). Nem vonatkozik a 30 napos visszavásárlási garancia és így a LLogo C&C Kft. jogosult megtagadni azon Termék visszavételét, amelynek visszavételére a jelen pontban foglalt határidőn túl és/vagy a jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő Termék és/vagy az egyértelműen a Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés és/vagy a Kizárt termékek esetében kerülne sor. 8.3 Ha a Fogyasztó a jelen fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően él a 30 napos visszavásárlási garanciával, a LLogo C&C Kft. köteles a Terméket visszavenni és a Fogyasztónak a Termék vételárával megegyező összegű utalványt (a továbbiakban a jelen pont alkalmazásában: “Utalvány”) küldeni elektronikusan, a Fogyasztó által a Termék vásárlásakor megadott e-mail címre, a Termék a LLogo C&C Kft. általi visszavételét követő 30, azaz harminc napon belül. A Fogyasztó jogosult az Utalványt a Terméknek a LLogo C&C Kft. általi átvételét követő 1, azaz egy éven belül (a továbbiakban a jelen fejezet alkalmazásában: “Érvényességi idő”) felhasználni és az Utalványban szereplő összeg erejéig a Webáruházban található Terméket vagy Termékeket vásárolni. Ha a Fogyasztó az Utalványban szereplő összegnél magasabb vételárú Terméket vagy Termékeket vásárol, a különbözetet köteles megfizetni a LLogo C&C Kft.-nek. Az Érvényességi időn belül egészben vagy részben fel nem használt Utalvány az Érvényességi időn túl nem használható fel, az Utalványon szereplő és egészben vagy részben fel nem használt összeg készpénzre vagy másra nem váltható. A Fogyasztó az Utalványt harmadik személyre nem ruházhatja át. A 30 napos visszavásárlási garancia nem érinti a Fogyasztónak a jelen ÁSZF 5.3 pontjában meghatározott 14 napos elállási jogát. 9. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a LLogo C&C Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a LLogo C&C Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért. 9.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél/masod-számla Vevő általi aláírását illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet. 9.3 A Felek rögzítik, hogy a LLogo C&C Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban:  ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében a LLogo C&C Kft. által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. A LLogo C&C Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. A LLogo C&C Kft. a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi, hogy és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért a LLogo C&C Kft-t nem terheli felelősség. Ha a LLogo C&C Kft. a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben  várható árpozícióinak számtani átlagát a termék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladási utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a termékmenedzser a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a LLogo C&C Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a LLogo C&C Kft. rendelkezésére, ezért a LLogo C&C Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a LLogo C&C Kft-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a LLogo C&C Kft. a Honlapon teszi közzé.  9.4 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a LLogo C&C Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát. 9.5 A  LLogo C&C Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés. 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 10.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak. 10.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti. 10.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak. 10.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A LLogo C&C Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A LLogo C&C Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A LLogo C&C Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) eljárást kezdeményezni. Kelt.: Budapest, 2018. március 27. A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2018. április 27. napja.

Link to our Facebook Page
Link to our Twitter Page
Link to our Website Page